Jaarverslag

Elk jaar brengt Perspectief Herstelbemiddeling een jaarverslag uit met daarin de belangrijkste cijfers en resultaten, activiteiten, beleids- en organisatieontwikkelingen. 

Op deze pagina vind je een overzicht van de beschikbare jaarverslagen. Heb je vragen, neem dan contact met ons op.

Jaarverslag 2023: Perspectief op herstel

Perspectief Herstelbemiddeling brengt betrokkenen van een ingrijpende gebeurtenis met elkaar in contact. Dat kan na een misdrijf, een verkeersongeval of seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn. Afgelopen jaar hebben we niet alleen meer daders en slachtoffers kunnen helpen in hun herstel maar hebben we ook daders en slachtoffers van verschillende gebeurtenissen perspectief op herstel weten te bieden door hen met elkaar in contact te brengen. 
  
Voor die gevallen waarin het – om welke reden dan ook – niet leidt tot contact met de andere partij van dezelfde gebeurtenis of hetzelfde delict, heeft Perspectief in 2023 meerdere initiatieven in gang gezet. Om te onderzoeken of de aanmeldende partij toch een op herstelgerichte contactvorm kan worden geboden en of we nieuwe vormen van dienstverlening kunnen ontwikkelen. Beide met als doel om betrokkenen van een ingrijpende gebeurtenis toch een stap te laten zetten in hun herstel en de regie te laten nemen in het verwerkingsproces.

Groepsgesprekken: Samenspraak
Eén van de initiatieven die we zijn gestart is het organiseren van een-op-een bemiddeling tussen een slachtoffer en een dader van een soortgelijk delict, maar niet van dezelfde gebeurtenis. In het jaarverslag lees je een interview met twee mensen die dit gesprek zijn aangegaan. Ook zijn we in het afgelopen jaar gestart met Samenspraak groep, waarbij daders, slachtoffers, naasten van en burgers, over dezelfde soort gebeurtenis in een aantal bijeenkomsten met elkaar in gesprek gaan. 

Zelfmelder of via een professional 
In 2023 hebben we 1346 aanmeldingen in behandeling genomen. Dat zijn bijna 100 aanmeldingen meer dan het jaar ervoor. Het grootste deel komt via een professional bij ons, bijna drie kwart. Slachtofferhulp Nederland verwijst het meeste door, daarna de justitiële instellingen en de politie. De groep mensen die zelf aanmeldt zonder tussenkomst van een verwijzer, is weer gegroeid: 371 aanmeldingen. Meestal zijn deze ‘zelfmelders’ slachtoffer (71 procent).

De aanleiding om bij Perspectief aan te melden is meestal een geweldsmisdrijf, 39 procent. De enorme toename van het aandeel zedenmisdrijven de afgelopen jaren lijkt in 2023 te zijn gestabiliseerd en vormt nu 30 procent van alle aanmeldingen. In 15 procent van de gevallen gaat het om een verkeersdelict of ongeval. 

Lees alles over het afgelopen jaar in ons jaarverslag, waarin ook:

  • Bart Claes, lector Transmuraal Herstelgericht Werken: “Een herstelbemiddelaar is een belangrijke ambassadeur van de herstelgedachte.”
  • Henk, betrokken bij een verkeersongeval: “Die angstige blik. Daar heb ik heel lang last van gehad.”
  • Francis Bakker, bemiddelaar bij Perspectief over de rol van de bemiddelaar door de jaren heen.
  • Pieter Verbeeck, coördinator en communicatieverantwoordelijke bij Moderator vzw, over het ontstaan en de ontwikkelingen van Samenspraak.

Klik hier om het jaarverslag te openen. 

Een factsheet geeft de belangrijkste cijfers in een blik weer. 

Verdeling type delicten

type delict in 2023

Verdeling initiatiefnemers

initiatiefnemer verdeling